शिक्षणस्नेही

शिक्षणस्नेही

शैक्षणिक वेबसाइट

ऑनलाईन टेस्ट

इयत्ता ५वी ऑनलाईन टेस्ट गणित

घटक १ : संख्याज्ञान

घटक २ : संख्यावरील क्रिया

घटक ३ : अपूर्णांक

घटक ४ : मापन / महत्वमापन

घटक 5 : व्यावहारिक गणित

शिक्षणस्नेही YouTube Channel

दैनिक वृत्तपत्र

डिजिटल शैक्षणिक रयतेचा कैवारी - साप्ताहिक